Algemene voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden en bepalingen van CommuCare

 

Begrippen

 • Zorgaanbieder : CommuCare, drs. Renate Janssen, psycholoog en ECP therapeut NAP.
 • Beroepsvereniging: NVPA, ingeschreven in het KvK onder nummer 40258092 en gevestigd op Losplaats 14B, 5404 NJ te Uden.
 • Koepel: NAP ingeschreven in het KvK onder nummer 40637739 en gevestigd op Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht. De NAP is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • Klachtenfunctionaris : SCAG is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NVPA/NAP en de geschillencommissie. Zie www.scag.nl
 • Geschillencommissie: SCAG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt/patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling: de door CommuCare/Renate Janssen aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van CommuCare/Renate Janssen.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door CommuCare/Renate Janssen uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor CommuCare/Renate Janssen slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 Zorgaanbieder

 • Renate Janssen is lid van de NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie NAP. Zij handelt als ECP therapeut NAP conform de professionele eisen en richtlijnen van NVPA en de NAP. De beroepscode van de NVPA kunt u vinden op https://nvpa.org.

Meer informatie is te vinden op https://nvpa.org en op www.nap-psychotherapie.nl/1ww/home.html

 • Renate Janssen is als ECP therapeut NAP gehouden te handelen conform de WGBO regelgeving, die gaat over de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Deze is vóór het eerste gesprek reeds in samenvatting aan cliënt verstrekt. Meer informatie hierover is te vinden via https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo.

De WGBO bepaalt dat een behandelend therapeut verplicht is een medisch dossier aan te leggen dat aantekeningen bevat over de gezondheidstoestand van de cliënt en andere gegevens over onderzoek en behandeling. Wanneer er met toestemming van de cliënt informatie met derden is gedeeld dan zal ook dit opgenomen worden in het dossier.

 

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming voor een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de 2e of 3e sessie. Er vinden regelmatig mondelinge evaluatiemomenten plaats waarin u zelf en de zorgverlener bewust stilstaan bij uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren 90 minuten, tenzij anders afgesproken en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, arbo-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in overleg met u en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, waarvoor u tekent. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling beëindigd.
 • Renate Janssen van CommuCare werkt als zelfstandige, vrijgevestigde psycholoog. Voor bedrijven wiens medewerkers, cliënten of patiënten gebruikmaken van het aanbod van CommuCare kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding of behandeling.
 • De ECP therapeut NAP is verplicht relevante informatie over de behandeling te geven aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De ECP therapeut NAP mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • Op de voorgaande pagina’s van deze overeenkomst is globaal weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds (mondeling) worden besproken/vastgelegd.
 • De cliënt is verplicht om, als dit van toepassing is, door middel van een anamneseformulier en andere documenten alle relevante informatie aan de ECP therapeut NAP te verstrekken.
 • De ECP therapeut NAP is verplicht om de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, als zijn eigen behandeling niet geëigend, gepast en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig vindt, kan hij deze eenzijdig, zelfstandig, beëindigen.
 • Indien de cliënt, tegen het advies van de ECP therapeut NAP in, de overeenkomst/behandeling beëindigt, dan zal de cliënt op verzoek van de ECP therapeut NAP een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de ECP therapeut NAP in, voor eigen risico, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De ECP therapeut NAP kan de overeenkomst alleen eenzijdig, onder vermelding van argumenten beëindigen, als redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht dat hij de overeenkomst/behandeling voortzet. Hij zal dit per aangetekende brief aangeven.
 • De ECP therapeut NAP zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betaling

 • Het tarief van (psycho)therapie bedraagt € 95,00 per uur.
 • De cliënt betaalt de factuur rechtstreeks aan CommuCare/Renate Janssen, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat de therapeut de nota indient bij een andere partij, bijvoorbeeld de werkgever of de gemeente.
 • De factuur betaalt u contant of, bij voorkeur per IBAN bank overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. Bij contante betaling krijgt u direct na de sessie een betalingsbewijs/factuur overhandigd. Bij betaling per bankoverschrijving krijgt u aan het einde van iedere maand een factuur voor de sessies van diezelfde maand. De factuur kunt u gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan. Bij niet betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum zal de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.
 • Bij niet tijdige betaling, na 30 dagen, is de cliënt in verzuim en heeft de therapeut het recht om, zonder dat zij de cliënt in gebreke hoeft te stellen, administratiekosten in rekening te brengen bij de 2e herinnering. Daarnaast zal 1% (wettelijke) rente per maand of een gedeelte van een maand in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag. Dit geldt zolang de client niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet. Mocht betaling na 14 dagen alsnog uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. Buitenrechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,00 en een maximum van €375,00.
 • Bij een betalingsachterstand heeft CommuCare het recht om – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • CommuCare is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling mogelijk gedeeltelijk vergoed wordt vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Dit is afhankelijk van welke verzekeraar en polis u gekozen heeft. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVPA en is aangesloten bij de NAP en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.commucare.nl.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt een bedrag van €95,00 in rekening gebracht vanwege de gereserveerde tijd. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch en/of e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Op de verwerking van de behandelingsovereenkomst, waar deze algemene voorwaarden en bepalingen onderdeel van zijn, is de AVG van toepassing. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Persoonlijke (werk)aantekeningen vallen buiten dit recht. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. Dat gebeurt zowel digitaal als op papier. De verstrekking van een papieren of digitaal afschrift uit het dossier is in principe gratis. Als er echter buitengewoon veel werk mee gemoeid is dan mag de ECP therapeut NAP een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Volgens de AVG mag alleen informatie worden opgeslagen waarvoor de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit mag alleen informatie zijn die noodzakelijk is voor het doel van het behandelcontact en de praktische afhandeling daarvan.

 • Een cliënt heeft het recht om de eigen persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of te wissen. Tevens heeft cliënt het recht om aan CommuCare te vragen minder persoonsgegevens te verwerken en om (alsnog) bezwaar te maken wanneer zijn persoonsgegevens door CommuCare worden verwerkt.
 • Daarnaast heeft de cliënt het recht op vergetelheid. Dat wil zeggen dat een cliënt aan CommuCare kan vragen om de persoonsgegevens per direct te verwijderen en het dossier onmiddellijk te vernietigen. De ECP therapeut NAP heeft hiervoor uiterlijk een maand de tijd. Wanneer dit niet lukt is zij verplicht dit met reden door te geven aan cliënt. De client verstrekt een schriftelijke verklaring dat het dossier met diens toestemming werd vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Als CommuCare met cliënts toestemming (d.m.v. een machtiging voor ontslag van beroepsgeheim) informatie over cliënt heeft gedeeld met derden, dan is CommuCare verplicht om ook die derde partij te verzoeken de informatie over cliënt te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er meerdere hulpverleners tegelijk actief zijn of wanneer een arbo-arts verzoekt om informatie.
 • De cliënt heeft het recht op dataportabiliteit. Dat wil zeggen dat hij het recht heeft, onder bepaalde voorwaarden, zijn persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Zo kan een cliënt desgewenst zijn informatie gemakkelijk doorgeven aan bijvoorbeeld een andere leverancier van een soortgelijke dienst.
 • Informatie kan in bepaalde gevallen geanonimiseerd gebruikt worden voor intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier (achternaam, initialen, datum/maand van het consult en kosten van het consult) wordt gebruikt binnen de financiële administratie van CommuCare, waartoe alleen de accountant toegang heeft. Met hem zijn formele afspraken over het borgen van de privacy gemaakt d.m.v. een verwerkersovereenkomst.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor het opmaken van de nota, zodat de cliënt zijn kosten kan declareren bij de zorgverzekeraar. Het betreft de achternaam, evt. geboortenaam, de initialen, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, omschrijving van de behandeling (psychosociaal consult) en de kosten van het consult.

 Klachtenregeling

 • In geval van ontevredenheid het de bedoeling dat u uw onvrede eerst met de zorgverlener bespreekt en onderzoekt of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (via info@commucare.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Renate Janssen. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NVPA en klachtenfunctionaris en geschilleninstantie SCAG. De procedure is te vinden op de website www.nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1 en https://www.commucare.nl/werkwijze/. CommuCare voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), die sinds 1 januari 2017 van kracht is.
 • In tweede instantie kan ook het Tuchtcollege van de NAP benaderd worden. Zie hiervoor www.tuchtrechtspraaknap.nl. Dit Tuchtcollege onderzoekt of de therapeut gehandeld heeft volgens de regels van haar beroep en doet een bindende uitspraak. Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open. Het Tuchtcollege kan een maatregel opleggen.
 • Wanneer u een klacht indient via het NVPA, de NAP of SCAG, dan informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.
 • Client heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze houdt toezicht op de naleving van de nieuwe privacywetgeving.

Voor meer informatie zie:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgnieuweeuropeseprivacywetgeving/algemeneinformatieavg#watmerkenmensenvanwiepersoonsgegevenswordenverwerktvandeavg6211 

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, persoonsgegevens et cetera.
 • CommuCare/Renate Janssen is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • CommuCare heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt CommuCare tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van AON. CommuCare is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij AON, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

 • CommuCare houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.commucare.nl meer informatie, zoals de privacyverklaring, vinden.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort.
Scroll naar boven